About Us » Calendar & Bell Schedules

Calendar & Bell Schedules

East Bay Arts Bell Schedule 2021-2022

REGULAR DAY

 

WEDNESDAY CPT DAY

Period 0

6:55 - 7:55

 

Period 0

7:15 – 7:55

Period 1

8:00 - 9:05

 

Period 1

8:00 – 8:50

Period 2

9:10 - 10:09

 

Period 2

8:55 – 9:40

Nutrition Break

10:09 - 10:19

 

Nutrition Break

9:40 – 9:45

Period 3

10:24 - 11:23

 

Period 3

9:55 – 10:40

Period 4

11:28 - 12:27

 

Period 4

10:45 – 11:30

Lunch

12:27 - 1:02

 

Lunch

11:30 – 12:05

Period 5

1:07 - 2:06

 

Period 5

12:10 – 12:55

Period 6

2:11 - 3:10

 

Period 6

1:00 – 1:45

 

 

 

 

ARLY RELEASE

 

MINIMUM DAY

Period 0

7:05 - 7:55

 

Period 0

7:20 - 7:55

Period 1

8:00 - 8:50

 

Period 1

8:00 - 8:40

Period 2

8:55 - 9:45

 

Period 2

8:45 - 9:20

Nutrition Break

9:45 – 9:55

 

Period 3

9:25 - 10:00

Period 3

10:00 - 10:50

 

Lunch

10:00 – 10:35

Period 4

10:55 - 11:45

 

Period 4

10:40 - 11: 15

Lunch

11:45 - 12:20

 

Period 5

11:20 - 11:55

Period 5

12:25 - 1:15

 

Period 6

12:00 - 12:35

Period 6

1:20 - 2:10

 

 

 

 

 

 

RALLY/ASSEMBLY SCHEDULE

 

FAREWELL ASSEMBLY

Period 0

7:05 - 7:55

 

Period 0

7:10 – 7:55

Period 1

8:00 - 8:50

 

Period 1

8:00 - 8:45

Period 2

8:55 - 9:45

 

Period 2

8:50 – 9:35

Nutrition Break

9:45 – 9:55

 

Nutrition Break

9:35 – 9:45

Period 3

10:00 - 10:50

 

Period 3

9:50 – 10:35

Period 4

10:55 – 11:45

 

Period 4

10:40 – 11:25

Rally

11:45 – 12:45

 

Lunch

11:25 – 12:00

Lunch

12:45 - 1:20

 

Period 5

12:05 – 12:50

Period 5

1:25 - 2:15

 

Period 6

12:55 – 1:40

Period 6

2:20 - 3:10

 

Farewell Assembly

1:40 – 3:10

 

 

 

 

Finals Schedule Day 1

Finals Schedule Day 2

Finals Schedule Day 3

Period 1

9:20 – 11:20

Lunch

11:20 – 11:55

Period 4

12:00 – 2:00

Period 2

9:20 – 11:20

Lunch

11:20 – 11:55

Period 5

12:00 – 2:00

Period 3

9:20 – 11:20

Lunch

11:20 – 11:55

Period 6

12:00 – 2:00

 

 

 

 

 

 

 

.